Vedtægter

Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere

 • §1: Navn og hjemsted

Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE

Foreningens hjemsted er Viborg kommune.

 • §2: Formål

DSE’s formål er at varetage medlemmernes behov for uafhængig og ajourført viden om alle forhold, der kan have indvirkning på det, at være ejer af et solcelleanlæg.

DSE er en politisk uafhængig forening.

Foreningen skal drives som non profit og må ikke oparbejde kapital ud over, hvad der er nødvendigt for at drive en forening af denne karakter.

 • §3: Medlemmer

Som medlem kan optages enhver myndig person, som har dansk bopæl, og som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Det er endvidere et krav at for at blive medlem, at vedkommende ejer et solcelleanlæg, er medlem i af en husstand, der ejer et solcelleanlæg eller har interesse herom. Alle medlemmer skal være tilmeldt nyhedsbrev.

Indmeldelse sker ved henvendelse via foreningens hjemmeside eller ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer. Medlemskabet er gyldigt når kontingent er indbetalt.

Såfremt kontingent ikke er indbetalt senest 14. dage efter kontingentets udløb 1 april afmeldes medlemmet automatisk uden varsel. Medlemskabet kan genoprettes ved indbetaling af hele kontingentrestancen.

Medlemskabet er gyldigt når kontingent er betalt,

Kontingent fastsættes for efterfølgende år på den årlige generalforsamling og opkræves for eksisterende medlemmer næst kommende år. (for 1 års kontingent i 2017: 250 kr.). Der vedtages kontingent på generalforsamlingen for det efterfølgende kalenderår Kontingent 2018: 250 kr. Nye medlemmer betaler ved tilmelding kontingentets størrelse, som falder med 1/12 per måned, således at der ved indmeldelse i april måned betales fuldt kontingent, i maj betales 11/12 kontingent plus 10 kr. i gebyr, i juni betales 10/12 kontingent plus 10 kr. i gebyr osv. Der afrundes til nærmeste hele 10-krone.

Regnskabsåret går fra januar til januar.

En enig bestyrelse kan nægte optagelse af et medlem med en saglig begrundelse herfor. Ansøgeren skal skriftligt orienteres herom, med begrundelse. Beslutningen kan omgøres af en afgørelse truffet på generalforsamling.

Eksklusion af et medlem kræver en enig bestyrelsesbeslutning herom. Medlemmet skal skriftligt orienteres herom, med begrundelse. Beslutningen kan omgøres af en afgørelse truffet på generalforsamling.

 

 • §4: Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i marts måned. (Første gang 2016)

Den ordinære generalforsamling opslås på hjemmesiden og indkaldes skriftligt via mail, med 6 ugers varsel. Indkaldelsen skal også indeholde oplysning om aftrædende bestyrelsesmedlemmer, samt bestyrelsens forslag til erstatning/genvalg.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen og pr. mail. Herunder forslag til bestyrelsesmedlemmer. Kandidater til bestyrelsen/formand skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen og kandidaten skal skriftligt bekræfte dennes opstilling

Senest 14 dage før generalforsamlingen opslår bestyrelsen på hjemmesiden og udsender via mail, dagsorden, beretning, regnskab og budget, samt de indkomne forslag der skal behandles på generalforsamlingen, sidstnævnte med bestyrelsens bemærkninger.

Adgang til generalforsamlingen har kun medlemmer. Bestyrelsen kan indbyde gæster.

Generalforsamlinger ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Dagsorden til generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Indkomne forslag
 • Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 • Fremlæggelse af budget
 • Fastlægges af kontingent
 • Aktivitetsplan for det kommende år
 • Valg af formand
 • Valg af bestyrelse
 • Valg af evt. 6 suppleanter til bestyrelsen (1. 2. 3. 4. 5. og 6.)
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

Referenten tager referat af generalforsamlingen og referatet protokolleres med underskrift af dirigenten, hvorefter det udsendes til medlemmerne via mail sammen med oplysning om, hvorledes bestyrelsen har konstitueret sig selv. Referatet opslås ligeledes på foreningens hjemmeside. Bestyrelsens kontaktinformationer skal fremgå af foreningens hjemmeside og førnævnte protokol. Stemmeret har alle der er registreret, som betalende medlemmer senest 3 måneder før generalforsamlingen. Alle generalforsamlinger er beslutningsdygtige uanset de fremmødtes antal. Afstemninger afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Der kan stemmes ved fuldmagt. Fuldmagt kan kun gives til et andet stemmeberettiget medlem, og hvert medlem kan kun modtage én fuldmagt. Brevstemmer og fuldmagt kan gives digitalt. Brevstemmen fremlægges på generalforsamlingen og fuldmagter giver den befuldmægtigede adgang til at afgive en fuldmagtsstemme i samtlige afstemninger, og er ugyldig, hvis den angiver, hvordan stemmen skal afgives. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten, straks efter denne er valgt. Fuldmagter, der afleveres på et senere tidspunkt, er ugyldige. Ved fuldmagtens modtagelse afgør dirigenten endeligt, hvorvidt fuldmagten er gyldig.

Dirigenten oplyser forinden 1. afstemning, hvor mange brevstemmer og fuldmagtstemmer der er repræsenteret.

Ved stemmelighed tæller forslagsgiverens stemme dobbelt.

Står stemmerne lige ved personvalg, foretages omvalg og giver dette samme resultat foretager dirigenten lodtrækning.

Suppleanter vil blive valgt via afstemning, og 1. suppleant vil være den med flest stemmer og så fremdeles.

Bestyrelsesmedlemmer vil blive valgt via afstemning. Bestyrelsen skal være tilstede for at modtage valg.

 • §5: Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt og eller afholdes når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning herom til et medlem af bestyrelsen. Gyldigt forslag om ekstraordinær generalforsamling skal medføre indkaldelse senest 14 dage efter at et medlem af bestyrelsen har modtaget anmodning herom og afholdes senest 6 uger efter at indkaldelsen er modtaget.

Ekstraordinær generalforsamling kan alene behandle forslag, der er fremsat som ovenfor anført.

Dirigent skal udpeges som ved ordinære generalforsamlinger.

 • §6: Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 3 til 6 medlemmer. Formanden vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsen er mellem to ordinære generalforsamlinger DSE’s øverste ledelse og mødes normalt én gang i hvert kvartal eller oftere, hvis behovet opstår. Disse møder kan afholdes på elektroniske medier. Bestyrelsen konstituerer sig, efter hvert ordinært valg til bestyrelsen, med en formand, kasserer og en sekretær, disse udgør et forretningsudvalg, som under formandens ledelse forestår den daglige drift. Umiddelbart efter valget konstituerer bestyrelsen sig.

Bestyrelsen og evt. suppleanterne vælges for 4 år af gangen dog således, at der efter første valg skal genvælges 2 medlemmer af bestyrelsen efter to år.

Fratræder et medlem i utide indkaldes 1. suppleant siden 2. suppleant. Kan der ikke findes medlem til bestyrelsen i denne kreds, har bestyrelsen myndighed til at udpege et medlem, der efter egen accept indtræder i bestyrelsen til næste ordinære valg for det medlem af bestyrelsen denne erstatter.

Formanden – og i dennes fravær sekretæren, indkalder til bestyrelsesmøder og altid under ledelse af formanden. Indkaldelse finder sted når formanden finder det nødvendigt eller når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen fremsender anmodning herom. Indkaldelse skal indeholde dagsorden, kvartalsregnskab og oplysning om sager der skal behandles på bestyrelsesmødet. Indkaldelse skal finde sted senest 14 dage før mødet, skriftligt pr. mail. Forslag, der ønskes behandlet, skal foreligge skriftligt med begrundelse og vedlægges indkaldelsen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når formanden samt mindst 2 medlemmer af bestyrelsen er til stede. Beslutninger afgøres ved simpelt flertal. Hvis alle medlemmer er til stede og der foreligger stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 • §7: Daglig ledelse

Bestyrelsen fastsætter ved første møde efter en ordinær generalforsamling sin forretningsorden. Den daglige ledelse påhviler forretningsudvalget under påsyn af den samlede bestyrelse og i henhold til den af bestyrelsen vedtager forretningsorden og i overensstemmelse med det af generalforsamlingen vedtagne budget.

Forretningsudvalget udarbejder inden for 2 måneder efter etablering en detaljeret aktivitetsplan med udgangspunkt i den på generalforsamlingen vedtagne overordnede plan for det kommende år, der forelægges bestyrelsen til orientering ved næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til særlige kortvarige aktiviteter, herunder også medvirken af ikke medlemmer med særlig ekspertise og inden for rammerne af det vedtagne budget.

 • §8: Økonomi, regnskab og revision

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for regnskab, budget og vedtaget aktivitetsplan.

Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. Bogføring og beholdninger med det hertil underliggende materiale, skal til enhver tid stilles til rådighed for revisionen på dennes forlangende.

Generalforsamlingen meddeler samtidig med vedtagelsen af regnskabet godkendes, decharge for regnskabet.

 • §9: Tegningsregler og hæftelse

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og/eller yderligere to bestyrelsesmedlem i forening inden for rammerne af budget, vedtaget aktivitetsplan og forretningsorden.

Bestyrelsen kan afgive betinget fuldmagt til tre medlemmer af bestyrelsen kan tegne foreningen. Bestyrelsen hæfter personligt for alle dispositioner, der ikke er indeholdt i Budget og aktivitetsplan. Dog er første år undtaget.

Lånoptagelse kan alene finde sted med generalforsamlingens godkendelse.

Kortvarige lån (op til 6 mdr.) kan tiltrædes af bestyrelsen, når der foreligger dokumentation for at lånet kan tilbagebetales som forudsat.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer personlig hæftelse af nogen art, dog har bestyrelsen særligt ansvar som ovenfor anført.

Der kan tegnes en forenings Bestyrelsesforsikring.

 • §10: Vedtægtsændringer og opløsning

Disse vedtægter kan ændres på en generalforsamling.

Vedtægtsændringer kræver 2/3-dels flertal af de fremmødte og træder i kraft når de er lovligt vedtaget på en generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal så indkaldes jfr. reglerne herfor.

Opløsning af foreningen kan finde sted med simpelt flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger hvoraf den ene skal være ordinær.

Foreningens aktiver skal ved opløsning doneres til officielt anerkendt godgørende formål efter beslutning på den afsluttende generalforsamling.

Ved insolvens jævnfør regnskabet skal bestyrelsen uden unødigt ophold indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Her skal foreningen opløses, såfremt der ikke vedtages realistiske tiltag til tilvejebringelse af grundlag for den fortsatte drift.

 • §11: Datering

Vedtaget på generalforsamling opdateret den. 25 Januar 2015 og 20. marts 2016 og  12. marts 2017